سه - سی و چهار

تأکید می‌کنم که از نظر من طبیعت را نه می‌توان به زیبایی منتسب کرد و نه به  زشتی، نه به نظم و نه آشفتگی. به کارگیری صفت‌های زیبا یا زشت، منظم یا آشفته برای توصیف چیزها تنها در رابطه با تخیل ما امکان پذیر است.

I would warn you that I do not attribute to nature either beauty or deformity, order or confusion. Only in relation to our imagination can things be called beautiful or ugly, well-ordered or confused. - Spinoza, Benedict

/ 0 نظر / 17 بازدید