شصت و نه

خدا را در ترانه ام لمس می کنم

بدان سان که کوه دریای دوردست را

با آبشارش لمس می کند.

پروانه نه ماه ها، که لحظه ها را می شمرد

اما به قدر کفایت زمان دارد.

I touch God in my song
as the hill touches the far-away sea
with its waterfall.
The butterfly counts not months but moments,
and has time enough. - Togore 

/ 0 نظر / 5 بازدید