دو - هجده

گفته اند که انسان حیوانی منطقی است. من تمام عمر در جستجوی مدرکی برای اثبات این ادعا بوده ام (اما چنین چیزی نیافته ام).

It has been said that man is a rational animal. All my life I have been searching for evidence which could support this. - Bertrand Russell

/ 0 نظر / 6 بازدید