دو - هفتاد و پنج

یکی از دشوارترین آزمون‌های دوستی این است که به دوستتان عیب‌هایش را بگویید. دوست داشتنِ انسانی که وجود کوچک‌ترین لکه‌ای را بر پیراهنش نمی‌توانید ببینید و گفتن حقایق تلخ در قالب کلماتی شفقت‌آمیز ... دوستی این است.

It is one of the severest tests of friendship to tell your friend his faults. So to love a man that you cannot bear to see a stain upon him, and to speak painful truth through loving words, that is friendship. - Henry Ward Beecher
 

/ 0 نظر / 21 بازدید