دو - هشتاد و هفت

به کجا چنین شتابان

با عجله رفتن نه تنها شما را از چشم‌اندازها محروم می‌کند، بلکه باعث می‌شود مقصد و چرایی سفر را هم از یاد ببرید.

It’s not only the scenery you miss by going fast, you also miss the sense of where you are going and why. - Eddie Cantor

/ 1 نظر / 24 بازدید