پنجاه و سه

این که دلباخته کسی باشی اما در عوض مهر نبینی دردآور است. اما دردآورتر آن است که کسی را دوست داشته باشی و هرگز جرأت نکنی احساست را به او نشان بدهی.

It hurts to love someone and not be loved in return. But what is more painful is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel. – Ananymous


/ 0 نظر / 5 بازدید