چهل

سختی هر چه بزرگ تر باشد، افتخار فائق آمدن بر آن بیشتر است. خلبانان چیره دست شهرت خود را از دل توفان ها و کولاک ها به دست می آورند.   

The greater the difficulty the more glory in surmounting it. Skillful pilots gain their reputation from storms and tempests. - Epictetus

/ 0 نظر / 12 بازدید