دو - هفتاد و سه

گاهی اوقات بعد از آن که تا آخرین جرعه‌ی یک قهوه بی‌مزه با خودمان کلنجار می‌رویم، شکر را در ته فنجان پیدا می‌کنیم ... زندگی هم همین است. شکر دارد اما خوب هم نخورده است.

Sometimes we struggle through a tasteless coffee till the last sip, then we find sugar lying at the bottom .. that's life, sweetened but not stirred well. - unknown

/ 0 نظر / 19 بازدید