صد

گر نقل و  کباب  و  گر  می  ناب خوری

می دان که به خواب در همی آب خوری

چون برخیزی  ز  خواب  باشی  تشنه

سودت  ندهد آب  که  در  خواب خوری

- منسوب به مولوی

You may consume sweet desserts, roast meat, and pure wine

But know that all these are the water you consume in a dream.

When you get up from the dream, you will be thirsty.

The water consumed in a dream causes you no benefit.

/ 0 نظر / 3 بازدید