دو - دوازده

کار من سوال پرسیدن است - همیشه همین بوده است - و این که آنها را به بی رحمانه ترین شکل ممکن مطرح کنم و بعد با تواضعی خاص با فقدان پاسخ های دقیق رو به رو شوم.

The job is to ask questions-it always was-and to ask them as inexorably as I can. And to face the absence of precise answers with a certain humility. - Arthur Miller

/ 0 نظر / 4 بازدید