سه - سیزده

شاید مرگ واقعی انسان زمانی است که ذهنش از کار بایستد، زمانی که قدرت پذیرش فکر جدید را از دست بدهد.

Perhaps a man really dies when his brain stops, when he loses the power to take in a new idea. - George Orwell, Coming Up for Air, Part 3, Ch. 1

/ 0 نظر / 23 بازدید