دو - بیست و دو

همه آنها که در طلب لذتند اصلی ترین قسمت درخت را میوه می دانند، اما واقعیت آن است که اصلی ترین قسمت درخت دانه است. و این است تفاوت میان آنها که می آفرینند و آنها که لذت می برند.

Everyone who enjoys thinks that the principal thing to the tree is the fruit, but in point of fact the principal thing to it is the seed. - Herein lies the difference between them that creat and them that enjoy. - Friedrich Nietzsche

/ 0 نظر / 5 بازدید