پنجاه و دو

در پایان، اهمیتی ندارد که چند بار نفس کشیده باشی، بلکه مهم، تعداد لحظه هایی است که نفست را در سینه حبس کرده اند.

In the end, it's not going to matter how many breaths you took, but how many moments took your breaths away. - Shing Xiong     

/ 0 نظر / 4 بازدید