دو - نود و دو

جوانی به این دلیل شاد است که توانایی دیدن زیبایی را دارد. هر کس توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کند، هرگز پیر نمی‌شود.

Youth is happy because it has the ability to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old. - Franz Kafka

/ 0 نظر / 18 بازدید