بیست و شش

از دوست دورو و نابکار بیشتر از جانور وحشی باید ترسید؛ جانور وحشی تنت را مجروح می کند اما دوست نابکار بر روحت زخم می زند.

An insincere and evil friend is more to be feared than a wild beast; a wild beast may wound your body, but an evil friend will wound your mind. - Buddha

/ 0 نظر / 4 بازدید