دو - پنجاه و نه

بر اساس ادعای پسامدرنیسم، در دنیایی که از رسانه اشباع شده و در فضایی که ما در تمام ساعات هفته، در خانه و در محل کار، در رسانه غوطه می‌خوریم، مرز میان واقعیت و بازنمایی رسانه‌ای آن رنگ می‌بازد. به بیان ساده، ما دیگر تفاوت میان چیزهای واقعی و شمایل آنها را تشخیص نمی‌دهیم.

Postmodernists claim that in a media - saturated world, where we are constantly immersed in media, 24/7 - and at work, at home - the distinction between reality and the media representation of it becomes blurred. Simply put, we no longer have any sense of the difference between real things and and images of them. - Julian Mcdougall?

/ 0 نظر / 6 بازدید