سی و هشت

روزی کسی لیوانی آب به من نشان داد که تا نیمه پر بود. از من پرسید "نیمه خالی است یا نیمه پر؟" آب را نوشیدم. دیگر مسئله ای در کار نبود.

One day, someone showed me a glass of water that was half full.  And he said, "Is it half full or half empty?"  So I drank the water.  No more problem. -Alexander Jodorowsky

/ 0 نظر / 4 بازدید