پنجاه و یک

 خام بودم. خود را می جستم و از همگان به جز خودم چیزهایی می پرسیدم که من و تنها من پاسخشان را می دانست. زمانی دراز از من ضایع شد و درد نومید شدن امیدهای بسیار بر جانم نشست تا به درکی رسیدم که گویا همگان با آن به دنیا می آیند: این که من هیچ کس نیستم مگر خودم.

I was naïve.  I was looking for myself and asking everyone except myself questions which I, and only I, could answer.  It took me a long time and much painful boomeranging of my expectations to achieve a realization everyone else appears to have been born with:  that I am nobody but myself.  -Ralph Ellison


/ 0 نظر / 7 بازدید