دو - سی و یک

نگرانی که کودک سال های آغازین زندگی اش را هیچ کاری انجام نمی دهد؟ چه حرف ها! آیا واقعاً چیزی نیست که شادش کند؟ یا چیزی برای بازی و تفریح نیست تا تمام روزش را پر کند؟ کودک در هیچ برهه ای از زندگی آینده اش به اندازه دوره کودکی پرمشغله نخواهد بود.
.
You are worried about seeing him spend his early years in doing nothing.  What!  Is it nothing to be happy?  Nothing to skip, play, and run around all day long?  Never in his life will he be so busy again.  - Jean-Jacques Rousseau, Emile, 1762

/ 0 نظر / 6 بازدید