دو - بیست و شش

نباید جنون را خرد بیمار یا خرد از دست رفته یا خرد از خود بیگانه بدانیم، بلکه باید به چشم خردی به آن بنگریم که مبهوت مانده است.

We must not understand it [madness] as reason diseased, or as reason lost or alienated, but quite simply as reason dazzled.

/ 1 نظر / 6 بازدید
علی

هیچ شهوتی مثل شهوت ِ تسلیم شدن نیست ...