دو - هشتاد و سه

به من بگو باهوش هستم، بگو مهربانم، بگو بااستعدادم، بگو جذاب هستم، بگو خوش‌طبع و خوش‌ترکیب و خوش‌فکرم، به من بگو که کامل هستم - اما فقط حقیقت را به من بگو!

Tell me I'm clever, Tell me I'm kind, Tell me I'm talented, Tell me I'm cute, Tell me I'm sensitive, Graceful and wise, Tell me I'm perfect-- But tell me the truth. - Shel Silverstein

/ 0 نظر / 28 بازدید