سه - بیست و هفت

نبوغ بیش از آن که به معنای ایده‌های نو باشد، به معنای شفافیت در ایده‌هاست. گاهی دو نفر ایده‌‌ای واحد دارند اما این ایده در یکی نبوغ است و در دیگری میان‌مایگی.

Genius is not so much about new ideas as it is about clarity of ideas. Two people can have the same idea yet it will be genius in the one and mediocrity in the other. - Kevin Solway

/ 0 نظر / 24 بازدید