سه - چهل و هشت

از افسوس‌هایتان بیشترین بهره را ببرید؛ هرگز اندوه خود را سرکوب نکنید بلکه به تیمار آن بپردازید و مغتنمش بشمارید تا منفعتی تام و تمام از آن حاصل گردد. تأسف عمیق، از نو زیستنِ زندگی است.

Make the most of your regrets; never smother your sorrow, but tend and cherish it till it comes to have a separate and integral interest. To regret deeply is to live afresh. - Henry David Thoreau

/ 0 نظر / 52 بازدید