دو - هفده

در دنیای امروز اگر تعداد آنها که به دنبال خوشبختی خودشان هستند از تعداد آنها که به دنبال بدبختی دیگران هستند کمی بیشتر بود، در عرض چند سال بهشت را به کف می آوردیم.

If there were in the world today any large number of people who desired their own happiness more than they desired the unhappiness of others, we could have a paradise in a few years. - Bertrand Russell

/ 0 نظر / 5 بازدید