نود و هفت

چیزهای متعددی را دوست بدار، چرا که قدرت واقعی آنجاست، و هر آن کس که زیاد دوست بدارد، زیاد کار می کند و دستاوردهای فراوان دارد، و آنچه با عشق انجام شود، نیکو انجام می شود.

Love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well. - Vincent VAn Gogh

/ 0 نظر / 13 بازدید