چهل و هفت

زندگی چون موسیقی است. باید آن را با گوش، احساس و غریزه ساخت. با این همه، بهتر است قواعد را بلد باشیم؛ قواعد گاهی در تردیدها راه گشا هستند، اما این موقعیت ها خیلی پیش نمی آیند.  

Life is like music, it must be composed by ear, feeling and instinct, not by rule. Nevertheless one had better know the rules, for they sometimes guide in doubtful cases, though not often.- Samuel Butler

/ 0 نظر / 4 بازدید