سه - یازده

آنچه ظاهراً کسی درک نمی‌کند این است که عشق تنها می‌تواند یک‌سویه باشد، که عشقِ دیگری وجود ندارد، که هیچ کدام از شکل‌های دیگر، عشق نیستند. اگر چیزی کمتر از بخششِ مطلق باشد، عشق نیست. بی نتیجه و بی‌اثر است. اجالتاً هیچ است.

What nobody seems to understand is that love can only be one-sided, that no other love exists, that in any other form it is not love. If it involves less than total giving, it is not love. It is impotent; for the moment it is nothing.- Andrei Tarkovsky

/ 0 نظر / 26 بازدید