سه - هشت

فقط کسی می‌تواند استاد واقعی باشد که با تمام توان و از عمق جان خودش را وقف یک هدف کند. به همین دلیل استادی به کل وجود یک شخص نیاز دارد.

Only one who devotes himself to a cause with his whole strenght and soul can be a true master. For this reason mastery demenads all of a person. - - Albert Einstein

/ 0 نظر / 36 بازدید