سی و یک

زندگی یک فرصت است، از آن بهره ببر. زندگی زیبایی است، آن را بستای. زندگی شادمانی است، آن را بچش، زندگی یک رویا است، به آن جامه عمل بپوشان، زندگی یک مبارزه است، با آن رو به رو شو. زندگی یک وظیفه است، آن را به انجام برسان. زندگی یک بازی است، به آن سرگرم باش. زندگی یک عهد است، به آن وفا کن. زندگی اندوه است، بر آن چیره شو. زندگی ترانه ای است، به آواز بخوانش، زندگی یک کشمکش است، آن را بپذیر، زندگی قصه ای غم انگیز است، با آن مواجه شو. زندگی یک ماجراست، شهامتش را داشته باش، زندگی بخت است، بیدارش کن. زندگی بس گرانبهاست، تباهش مکن. زندگی زندگی است، برایش بجنگ.      

Life is an opportunity, benefit from it. Life is beauty, admire it. Life is bliss, taste it. Life is a dream, realize it. Life is a challenge, meet it. Life is a duty, complete it. Life is a game, play it. Life is a promise, fulfill it. Life is sorrow, overcome it. Life is a song, sing it. Life is a struggle, accept it. Life is a tragedy, confront it. Life is an adventure, dare it. Life is luck, make it. Life is too precious, do not destroy it. Life is life, fight for it. - Mother Theresa

/ 0 نظر / 6 بازدید