هنری دیوید ثارو - یک

خوشبختی همچون پروانه است. هر چه بیشتر پی آن بدوی، بیشتر از تو می گریزد، اما اگر متوجه چیزهای دیگر باشی، می آید و آرام بر شانه‌ات می نشیند ...

Happiness is like a butterfly; the more you chase it, the more it will elude you, but if you turn your attention to other things, it will come and sit softly on your shoulder ... - Henry David Thoreau

 

/ 1 نظر / 5 بازدید