دو - هفتاد و هشت

بخشی از هر روز را به مطالعه چیزی بپردازید که هیچ کس آن را نمی‌خواند. بخشی از هر روز را به تفکر درباره چیزی بگذرانید که هیچ کس به آن نمی اندیشد. بخشی از هر روز را به انجام کاری اختصاص بدهید که هیچ کس جسارت و دیوانگی انجام آن را ندارد. خوب نیست ذهن در همه حال با دیگران هم‌داستان باشد. 


Read, every day, something no one else is reading. Think, everyday, something no one else is thinking. Do, every day, something no one else would be silly enough to do. It is bad for the mind to continually be part of unanimity. - Christopher Morley


/ 0 نظر / 21 بازدید