دو - بیست و یک

اگر در جستجوی حقیقت باشی، این احتمال هست که در پایان به آسایش برسی؛ اگر به دنبال آسایش باشی، نه به آسایش خواهی رسید و نه به حقیقت و آنچه حاصلت خواهد شد تنها مشتی حرف های دلخوش کننده است و خیالبافی هایی آرزومندانه ای در مورد آغاز کردن جدی کارها و در پایان، سرخوردگی.

If you look for truth, you may find comfort in the end; if you look for comfort, you will not get either comfort or truth, only soft soap and wishful thinking to begin, and in the end, despair. - C. S. Lewis

/ 0 نظر / 32 بازدید