سه - پنجاه و چهار

تنها زمانی درست می‌بینید که بتوانید به قلب خودتان بنگرید؛ آن که به بیرون می‌نگرد، رویا می‌بیند؛ آن که به درون می‌نگرد، بیدار می‌شود.

Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes. - Carl Jung

/ 1 نظر / 74 بازدید
m

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]