دو - سی و دو

خطر اصلی این نیست که کامپیوترها به تدریج مانند انسان ها فکر کنند، بلکه خطر اصلی این است که روزی انسان ها مانند کامپیوترها بیاندیشند.

The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers. - Sydney J. Haris

 
/ 0 نظر / 4 بازدید