دو - پنجاه و سه

بدترین نوع تنهایی در دنیا انزوایی است که از بد فهمیده شدن نشأت می گیرد؛ این شرایط باعث می شود تسلط افراد بر واقعیت از دست برود.

The worst kind of loneliness in the world is isolation that comes from being misunderstood, it can make people lose their grasp on reality. - Dan Brown

/ 0 نظر / 4 بازدید