دو - بیست و پنج

این عادت که نگاهمان به آینده باشد و تصور کنیم کل معنای حال در آنچه آینده می آورد نهفته عادتی بسیار مضر است. در کل هیچ ارزشی نمی تواند باشد، مگر آن که تک تک جزء ها ارزشمند باشند. 

The habit of looking to the future and thinking that the whole meaning of the present lies in what it will bring forth is a pernicious one. There can be no value in the whole unless there is value in the parts. - Bertrand Russell 

/ 0 نظر / 7 بازدید