آبراهام لینکلن - پنج

اگر دم سگ را پا محسوب کنیم، آن وقت یک سگ چند پا دارد؟ پاسخ چهار است. این که دم را پا به حساب بیاوریم، از دم پا نمی‌سازد.  

How many legs does a dog have, if you call the tail a leg? Four. Calling a tail a leg doesn’t make it a leg. - Abraham Lincoln

 

/ 0 نظر / 6 بازدید