بیست و هفت

پشت سرم حرکت نکن؛ شاید راهبر نباشم. پیش تر از من گام بر ندار؛ شاید از پی نیایم. دوشادوشم بیا و رفیقم باش.

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend. – Albert Camus

/ 0 نظر / 5 بازدید