دو - شصت و هشت

خرد دریافت‌کردنی نیست؛ ما خود باید آن را کشف کنیم و این کشف پس از سفری خواهد بود که هیچ تنابنده‌ای نمی‌تواند به جای ما در پیش بگیرد یا ما را از آن بی‌نیاز سازد.

We don't receive wisdom; we must discover it for ourselves after a journey that no one can take for us or spare us. - Marcel Proust

/ 0 نظر / 26 بازدید