نود و یک

تفاوت میان تراژدی و کمدی: تراژدی اتفاق ناگواری است که برای دیگری رخ می دهد، اما کمدی اتفاق ناگواری است که برای دیگری رخ می دهد.

The difference between tragedy and comedy: tragedy is something awful happening to somebody else, while comedy is something awful happening to somebody else. - Aaron Allston

/ 0 نظر / 3 بازدید