سه - چهل

اگر می‌خواهید کشتی بسازید، راهش این نیست که بر طبل بکوبید و مردم را برای آوردن چوب و تقسیم کار و وظایف جمع کنید؛ باید به مردم بیاموزید که دلشان برای وسعت بی‌کران دریا پر بکشد.

If you want to build a ship, don't drum up people together to collect wood and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea - Antoine de Saint-Exupery quote

/ 0 نظر / 20 بازدید