نوزده

هنر صرفاً برای سرگرم کردن نیست، بلکه برای به چالش انداختن ذهن هم هست و همچنین برای برانگیختن و حتی برآشفتن افراد در جستجویی همیشگی برای یافتن حقیقت.   

Art does not exist only to entertain, but also to challenge one to think, to provoke, even to disturb, in a constant search for truth. – Barbara Streisand

/ 0 نظر / 4 بازدید