سه - بیست و پنج

دوستی در اکثر اوقات وحدتِ بخشی از یک ذهن با بخشی از یک ذهن دیگر است؛ آدم‌ها [تنها] در برخی نقاط با هم دوست هستند.

Friendship is almost always the union of a part of one mind with the part of another; people are friends in spots. - George Santayana

/ 0 نظر / 26 بازدید