شصت

جستجو برای یافتن حقیقت و زیبایی حوزه ای از فعالیت است که در آن اجازه داریم تمام عمر کودک بمانیم. 

The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives. - Albert Einstein

/ 0 نظر / 4 بازدید