چهار

ذهن درجه سه تنها زمانی شادمان است که با اکثریت می‌اندیشد. ذهن درجه دو تنها زمانی شادمان است که با اقلیت می‌اندیشد. ذهن درجه یک تنها زمانی شادمان است که می‌اندیشد. 

The third-rate mind is only happy when it is thinking with the majority. The second-rate mind is only happy when it is thinking with the minority. The first-rate mind is only happy when it is thinking. - A. A. Milne
/ 0 نظر / 3 بازدید