هفتاد و چهار

نگو "سحر رسیده" و با بردن نام "دیروز"، همه چیز را خاتمه یافته تلقی مکن. همچون کودکی نوزاده و بی نام، برای نخستین بار به آن بنگر.   

Do not say, 'It is morning,' and dismiss it with a name of yesterday. See it for the first time as a newborn child that has no name. – Rabindranath Tagore

/ 1 نظر / 6 بازدید
ابراهیم

وقتی طنین یا مقلب القلوب...دلت را لرزاند وقتی آوای خوش یا مدبر الیل را زمزمه کردی ویا محول الحول دگر گونت کرد برای ما بخواه از آن بخشنده بی همتا حول حالنا الی احسن الحال. عیدتون مبارک. همیشه زنده باشید ما رو سر سفره تون هم دعا کنید.[گل] جملات بسیار زیبایی بود.