سه - سی و نه

بیشتر مردم فرصت‌ها را از دست ‌می‌دهند زیرا فرصت‌ها لباس کار به تن دارند و ظاهرشان شبیه کار است.

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. - Thomas A. Edison

/ 1 نظر / 21 بازدید