شانزده

خوشبختی عمدتاً حین تلاش برای دستیابی به هدف حاصل می‌شود، نه آن هنگام که چیزی را به دست می‌آوریم، چرا که نهادمان همواره خواهان آن است که به سراغ کوشش بعدی برویم.   

Happiness is experienced largely in striving towards a goal, not in having attained things, because our nature is always to want to go on to the next endeavor. - Albert Ellis, Michael Abrams, Lidia Dengelegi, The Art & Science of Rational Eating, 1992

/ 0 نظر / 4 بازدید