دو - هشتاد

زنجیرهای عادت آن قدر سَبُک هستند که وجودشان محسوس نیست، تا زمانی که آن قدر سنگین بشوند که دیگر نتوان از هم گسیختشان.

Chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. - Warren Buffett

/ 0 نظر / 21 بازدید