دو - بیست و سه

در منطق رسمی، تناقض نشانه شکست است، اما در روند تدریجی شکل گیری آگاهی تناقض نخستین گام در مسیر رسیدن به پیروزی است.

In formal logic, a contradiction is the signal of defeat, but in the evolution of real knowledge it marks the first step in progress toward a victory.  - Alfred North Whitehead
 
/ 0 نظر / 12 بازدید